Kafka aan de Leie

PERSBERICHT

Schadedossiers Leiewerken Kortrijk

19/07/2018

Besten, bewoners van het K. Albertpark en de Ijzerkaai hebben een aangetekende brief gestuurd naar De Vlaamse Waterweg en de stad Kortrijk. De inhoud spreekt voor zich in dit al ruim een decennium lang aanslepend dossier.

gegroet
Geert

Bewoners Koning Albertpark en Ijzerkaai
8500 KORTRIJK

Aan DE VLAAMSE WATERWEG

T.a.v. Gedelegeerd bestuurder ir. Chris DANCKAERTS
en afdelingshoofd ABS ir. Agnès PEIL
Havenstraat 44
3500 HASSELT

Aan college van burgemeester en schepenen
Aan ir. Dries BAEKELANDT
Grote Markt 54
8500 KORTRIJK

AANGETEKEND

KORTRIJK, woensdag 18 juli 2018

Betreft: schadedossiers Leiewerken – structurele oplossing wateroverlast – minnelijke schikkingen

Geachte heer DANCKAERTS,
Geachte mevrouw PEIL,
Geachte burgemeester en schepenen van de stad KORTRIJK,
Geachte heer BAEKELANDT,

De problemen ten gevolge van de Leiewerken in KORTRIJK zijn door U gekend. Sommige slepen al decennialang aan. Maar in plaats dat oplossingen dichterbij komen, zijn die verder af dan ooit. Het is de omgekeerde processie van Echternach: telkens de schadelijders een stap vooruit zetten, moeten ze vervolgens twee stappen achteruit.

1) De problemen door de wateroverlast in het Albertpark worden steeds maar erger, en dan nog in exponentiële mate. De pers heeft daarover regelmatig en uitgebreid bericht, en de schadelijders hebben U hierover meermaals aangeschreven. Op kritieke momenten moeten buurtbewoners wekenlang 50 tot 80.000 l/dag toestromend water van derden in tuin en kelder wegpompen. Wij kunnen niet begrijpen dat zowel DVW als de stad enkel maar toekijkt hoe de toestand hier verder ontaardt.

De communicatie van DVW en de stad over het lopende ambtshalve bodemonderzoek door Ovam kunnen we niet begrijpen. Uit de notulen van het overleg tussen Ovam, DVW en de stad begin 2017 blijkt dat Ovam heeft geadviseerd om gewoon de geplande drainagewerken verder uit te voeren aangezien o.b.v. de proefboringen een saneringsplicht zeer onwaar- schijnlijk is. Tot onze verbazing beweert de stad tot op de dag van vandaag bij hoog en bij laag het tegendeel: dat er zeker zal moeten worden gesaneerd. Dit strookt al geen kanten met de waarheid. De tussentijdse resultaten van het bodem- en grondwateronderzoek bevestigen integendeel de eerdere bevindingen van Ovam: er zijn geen noemenswaardige problemen inzake vervuiling. De houding van de lokale overheid is niet ernstig: de stad zou in eerste instantie slachtoffers van ernstige wateroverlast moeten ondersteunen in plaats van hen verder het moeras in te duwen.

De toestand is klaar en duidelijk: zelfs de geplande mastodontdrainage van Technum zal ruimschoots onvoldoende zijn om de problemen, die intussen ook tot de K-Tower en de gerenoveerde feestzaal reiken, op te lossen. Na het plaatsbezoek op 04-01-2018 heeft de stad beslist om nog een aantal bijkomende drainages op het college aan te leggen. Onze technische raadgevers: ‘Dit is zinloos en jammer van het weggesmeten geld.’ Bronnen van hogerhand bevestigen dit: de gerechtelijke procedures en het bodemonderzoek van Ovam worden door DVW en de stad gebruikt om alles op de lange baan te schuiven. De ingenieurs kunnen enkel maar vaststellen dat drainages de bestaande wateroverlast niet zullen oplossen. Er is inderdaad meer aan de hand dan louter een probleem met het grondwaterpeil, zoals men ons al tien jaar probeert te doen geloven.

De houding van DVW en de stad is ook uitermate cynisch. De schadelijders hebben intussen 100.000-en euro besteed aan schadebeperkende maatregelen, procedurekosten en de aankoop van het perceel De Geest (het vroegere zwembad) voor de aanleg van de collectieve drainage. De verantwoordelijken voor de schade blinken echter al die jaren uit in dolce far niente.

Wij hebben er geen problemen mee dat er tijdens openbare werken fouten gebeuren. Maar we kunnen niet aanvaarden dat de schadegevallen niet op een correcte manier en binnen een redelijke termijn worden geregeld. Beide grenzen zijn hier door de Vlaamse overheid en de stad ruimschoots overschreden: eerst waren er de Leiewerken (vanaf 1997!), pas nadien stonden tuinen en kelders blank.

De bewoners van het Albertpark willen dringend een antwoord op volgende vragen:

In september 2018 zal uit het eindrapport van Ovam blijken dat er geen saneringsplicht is en er geen ernstige problemen met het grondwater zijn. Ovam heeft DVW hiervan al eind juni 2018 per mail op de hoogte gebracht. Binnen welke termijn zal DVW de drainage van het Albertpark aanleggen?

Aangezien deze drainage niet zal volstaan: hoe zullen DVW en de stad de problematiek verder structureel – en niet met louter wat bijkomende drainages – aanpakken? Hierover mag stilaan enige duidelijkheid komen.

Hoe en binnen welke redelijke termijn zullen DVW en de stad hierover communiceren met de eigenaars van het Koning Albertpark?

2) DVW weigert elke minnelijke schikking in de lopende rechtszaken. In de meeste zaken is het definitieve deskundigenverslag al een hele poos bij de rechtbank neergelegd. De kans dat de rechter van deze expertise zal afwijken, is nihil. Toch gaat DVW op geen enkel minnelijk voorstel van de schadelijders in. De reden is dat de verzekeraar van de Leiewerken deze schadegevallen niet wil dekken, en daarom laat DVW de procedures op kosten van de belastingbetaler rustig verder kabbelen tot de rechter ooit een uitspraak doet. Dit is een absurde en onverantwoorde houding. De schadelijders zijn geen partij in het dispuut tussen DVW en haar verzekeraar. En er is evenmin een reden waarom de schadelijders, die alle expertisekosten e.d. moesten voorschieten, nu ook moeten fungeren als bankier van de Vlaamse overheid en de verzekeringsmaatschappij.

Met de meeste hoogachting,

Tom en Nathalie SUPPLY, Koning Albertpark 8
Johan DEMEYERE, Koning Albertpark 9
Geert VANDEPITTE, Koning Albertpark 14
Pieter en Emmely VANDEVELDE, Koning Albertpark 15
Lea ZWAENEPOEL, Koning Albertpark 17
Georges LOKENDE
Sebastian en Janete DEMEYERE DOS SANTOS, Ijzerkaai 22
Thomas DEMEYERE, Ijzerkaai 23

Wij bezorgen een kopie aan aannemer K-Tower en directie Guldensporencollege.

Auteur: Geert Vandepitte
Email: geertvdp9@gmail.com
Organisatie: Adres: Koning Albertpark
Plaats: Kortrijk
Telefoon: 0475757448

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.