Turbo

INGEZONDEN STUK

Actiepunt 17: De politiek gestuurde kabinetten verkleinen en tegelijk de uitvoerende macht van de administratie versterken en herwaarderen

Turbo gaat voor een Kortrijk waarbij het stadsbestuur transparant is, gefocust op zijn kerntaken met nadruk op z’n verbindende en faciliterende rol.

Participatie valt echter niet te herleiden tot het nu en dan eens bevragen van burgers. Participatie moet ruim worden ingevuld om enerzijds geloofwaardig te zijn en anderzijds positieve effecten te kunnen sorteren. Het gaat over participatie van het stadspersoneel, van de gemeenteraadsleden, van organisaties in het veld en adviescomités vanuit de bevolking. Het ene werkt niet zonder het andere.

Participeren betekent eveneens verantwoordelijkheid geven aan participanten. Wie participeert aan de vormgeving van het beleid, moet eveneens de mogelijkheid krijgen om te participeren aan de uitvoering van ditzelfde beleid. Participatie moet zowel op het niveau van burgers als bedrijven gebeuren. Participaties dienen daarnaast op verschillende vlakken te gebeuren. Bijvoorbeeld participatie door de administratie op het vlak van beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering.

Turbo pleit voor een sterke administratie en een herpositionering van de kabinetten van de burgemeester en de schepenen. De administratie is aan herwaardering toe en moet een grotere rol krijgen in de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. De administratie vormt als het ware het kabinet van de politieke bewindvoerders.

Dit vertaalt zich in een afslanking van het aantal kabinetsleden en een herleiding van hun werkingsmiddelen.

Dit betekent eveneens een versterking van de administratie. Op vandaag zijn twee van de drie directeurs vertrokken bij de stad, omdat zij te weinig impact hadden op het beleid en overvleugeld werden door de kabinetten. Ook andere diensthoofden zijn om dezelfde reden vertrokken. Het huidige bestuur is niet van plan de vacatures in te vullen. Het organigram moet terug ingevuld worden en het managementcomité onder leiding van de secretaris is de centrale actor bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Minder macht bij de kabinetten en meer respect voor de administratie. De administratie is de ruggengraat van de stad over de verschillende legislaturen heen , met inherent een focus op continuïteit en lange termijn en dient in die zin ook gerespecteerd te worden.

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.