Turbo

Van: Petra Verhenne [mailto:Petra.Verhenne@kortrijk.be] Verzonden: vrijdag 26 januari 2018 17:32 Aan: benjamin.vandorpe@telenet.be CC: Caroline Hindrickx <Caroline.Hindrickx@kortrijk.be>

Onderwerp: RE: Formulierinzending van: Spreekrechtronde

Geachte heer,

In bijlage vindt u een aanvullend antwoord, op de reeds eerder bezorgde tekst, alsook de gevraagde brief.

Met vriendelijke groeten

Petra Verhenne | Adjunct van de directeur Stad Kortrijk | Directie Communicatie en Recht | Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk

056 27 87 70 | petra.verhenne@kortrijk.be | www.kortrijk.be

Laat ik checken en bezorgen

Mvg, Kelly

Van: Benjamin Vandorpe <benjamin.vandorpe@telenet.be> Verzonden: vrijdag 26 januari 2018 15:06:07 Aan: Kelly Detavernier; piet.lombaerts@dlpa.be CC: Petra Verhenne; Stadsbestuur; maddens.liesbet@gmail.com; Marc Lemaitre; wouterallijns@hotmail.com; Hannelore Vanhoenacker; matti.vandemaele@hotmail.com

Onderwerp: RE: Vraag mbt Gaselwest

Geachte Schepen Detavernier,
Beste Kelly,

Eerst en vooral gelukwensen met Uw plaats als leading lady bij NV-A bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Ik kom nog eens terug op onze eerdere vragen in het kader van Openbaarheid van Bestuur, waar ik helaas tot nu toe nog geen afdoend antwoord op ontvangen heb. Kan U deze alsnog bezorgen.

Alvast bedankt hiervoor.

Met vriendelijke groeten,

Ben

Benjamin Vandorpe
Bessenlaan 7, 8500 Kortrijk

Van: Benjamin Vandorpe [mailto:benjamin.vandorpe@telenet.be] Verzonden: dinsdag 12 december 2017 9:28 Aan: ‘Kelly Detavernier’; ‘piet.lombaerts@dlpa.be’ CC: ‘petra.verhenne@kortrijk.be’; ‘Stadsbestuur@kortrijk.be’; ‘maddens.liesbet@gmail.com’; ‘Marc.Lemaitre@kortrijk.be’; ‘wouterallijns@hotmail.com’; ‘hannelore.vanhoenacker@telenet.be’; ‘matti.vandemaele@hotmail.com’ Onderwerp:

RE: Vraag mbt Gaselwest

Geachte Schepen Detavernier,
Beste Kelly,

Bedankt voor de eerste insteek, maar het antwoord is onvolledig en ontwijkend. In bijlage nogmaals de mail met de volledige vraag die uit 4 delen bestaat en die voor de volledigheid hierna nog eens herhaald wordt. Gelieve deze keer volledig en omstandig te antwoorden met het nodige gedetailleerde cijfermateriaal, waarvoor bij voorbaat dank.

1.Kan het Stadsbestuur de berekening bezorgen hoe men aan de 33 Mio euro kwam? (De vraag is duidelijk, gelieve de berekening zelf te bezorgen, niet de verwijzing vanwaar de berekening komt. In deze vragen we dus de brief van Gaselwest van 07/04/2016 waarnaar verwezen wordt te bezorgen)

2.Kan het Stadsbestuur bevestigen dat het deze operatie (in casu dus de kapitaalsverhoging voor de overname van Electrabel aandelen door Eandis) betreft, en zo ja wanneer wordt de tegenboeking waarvan sprake dan uitgevoerd?

3.Kan het Stadsbestuur bevestigen dat het een arbitraire meerwaarde geboekt heeft, zonder rekening te houden met vooropgestelde verminderingen van dividendenstromen? Waarom wordt enkel de Gaselwest deelneming geherwaardeerd en niet de andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, net zo min als deze van de extern verzelfstandigde agentschappen?

4.Kan het Stadsbestuur toelichten waarom het ondanks bovenstaande noodzakelijk achtte om deze beweging in de boeken te schrijven en zo de activa op te krikken?

Alvast uitkijkend naar Uw omstandig antwoord.

Hoogachtend,

Ben

Van: Kelly Detavernier [mailto:Kelly.Detavernier@kortrijk.be] Verzonden: maandag 11 december 2017 18:06 Aan: benjamin.vandorpe@telenet.be

Onderwerp: Vraag mbt Gaselwest

Beste,

Gelieve in bijlage een schriftelijk antwoord op uw vraag te vinden.

Met vriendelijke groeten,

Kelly Detavernier | schepen financiën, onderwijs en evenementen Stad Kortrijk | Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk 056 277 180 | 0479 68 67 45 | kelly.detavernier@kortrijk.be | www.kortrijk.be

Van: Petra Verhenne

Verzonden: donderdag 7 december 2017 10:22

Aan: ‘benjamin.vandorpe@telenet.be’ <benjamin.vandorpe@telenet.be>

Onderwerp: RE: Formulierinzending van: Spreekrechtronde

Geachte heer,

Wij mochten uw vraag voor de spreekrechtronde van 11 december 2017 betreffende “verhoging financiële vaste activa “ goed ontvangen.

Deze zeer technische vraag valt evenwel niet binnen het werkgebied, noch binnen het doel van het reglement. Ze moet dan ook gecatalogeerd worden als een tussenkomst die strekt tot het verkrijgen van statistische gegevens en documentatie, die conform het reglement betreffende de spreekrechtronde onontvankelijk is.

Tevens is het niet mogelijk om uw vraag op een goede en duidelijke manier te laten stellen en beantwoorden binnen het voorziene tijdsbestek van de spreekrechtronde.

De voorzitter van de gemeenteraad besliste dan ook bij toepassing van het reglement om uw vraag voor de spreekrechtronde onontvankelijk te verklaren.

We zullen evenwel niet nalaten om de vereiste gegevens te verzamelen, waarna u een schriftelijk antwoord zal bezorgd worden.

Met vriendelijke groeten

Petra Verhenne | Adjunct van de directeur Stad Kortrijk | Directie Communicatie en Recht | Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk

056 27 87 70 | petra.verhenne@kortrijk.be | www.kortrijk.be

Van: Kortrijk [mailto:info@kortrijk.be]

Verzonden: dinsdag 5 december 2017 15:23

Aan: Stadsbestuur <Stadsbestuur@kortrijk.be>

Onderwerp: Formulierinzending van: Spreekrechtronde

Ingezonden op dinsdag, 5 december, 2017 – 15:23 Ingezonden door anonieme gebruiker: [81.82.198.58] Ingevulde gegevens zijn::

Voornaam en naam van de aanvrager: Benjamin Vandorpe Datum van de raadszitting: 11/12/2017 Titel van vraag/standpunt/toelichting: Vraag rond verhoging financiële vaste activa.

Concrete vraag/standpunt/toelichting:

In 2016 heeft Stad Kortrijk zijn activa verhoogd door zijn financiële vaste activa sterk op te waarderen.

De toelichting bij de jaarrekening 2016 zegt hierover: “Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat ons netto-actief is toegenomen van 136 tot 174 MIO tussen 2015 en 2016. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de stijging van onze financiële vaste activa door de kapitaalverhoging Gaselwest (met 33 MIO).”

Kan het Stadsbestuur de berekening bezorgen hoe men aan de 33 Mio euro kwam?

Deze verrichting op zichzelf kan op twee manieren verklaard worden:

1.Of ze is gerelateerd aan de operatie waarbij Eandis (en dus onrechtstreeks Gaselwest) de aandelen van Electrabel overnam.

Lokaal Bestuur Vlaanderen zegt hierover:

“In de rekeningen 2014 bedragen de investeringsuitgaven van de Vlaamse gemeenten 2,2 miljard euro, wat 31,3% meer is dan het jaar voordien. Maar die stijging moet genuanceerd worden omwille van de impact van onderstaande Electrabel-operatie. Electrabel was in 2014 nog aandeelhouder in de 7 distributienetbeheerders, verenigd in de werkmaatschappij Eandis. De vennoten van die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden namen eind 2014, voor een bedrag van 911 miljoen euro, de aandelen van Electrabel over. Die overname is in de jaarrekeningen 2014 van de gemeenten terug te vinden als investering in financiële vaste activa. Het bedrag dat de gemeenten nodig hadden om Electrabel te betalen, werd door Eandis geprefinancierd. Om Eandis te kunnen terug betalen voerden die 7 distributienetbeheerders begin 2015 een kapitaalsvermindering door voor een analoog bedrag. Uiteindelijk was dit voor de gemeenten budgettair een nul-operatie en gebeurde alles zonder enige geldbeweging bij de gemeenten.

Maar de kapitaalsvermindering zal als desinvestering pas in de rekeningcijfers 2015 tot uiting komen.”

Kan het Stadsbestuur bevestigen dat het deze operatie betreft, en zo ja wanneer wordt de tegenboeking waarvan sprake dan uitgevoerd?

1.Of het Stadsbestuur acht zijn aandeel in Gaselwest van het ene jaar op het andere ineens 33 Mio meer waard. Dit terwijl de burgemeester er op nationaal vlak voor pleit om de dividenden vanuit Eandis (en dus vanuit Gaselwest) te verminderen, wat een negatieve impact heeft op de waarde van deze aandelen, en elke mogelijke intrinsieke meerwaarde ten gevolge van de Electrabel operatie teniet doet.

Kan het Stadsbestuur bevestigen dat het een arbitraire meerwaarde geboekt heeft, zonder rekening te houden met vooropgestelde verminderingen van dividendenstromen? Waarom wordt enkel de Gaselwest deelneming geherwaardeerd en niet de andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, net zo min als deze van de extern verzelfstandigde agentschappen?

Tenslotte blijft de vraag, waarom Stad Kortrijk het noodzakelijk achtte deze beweging in de boeken te schrijven hoewel het geen reflectie van een economische realiteit is.

Kan het Stadsbestuur toelichten waarom het ondanks bovenstaande noodzakelijk achtte om deze beweging in de boeken te schrijven en zo de activa op te krikken?

Naam: Vandorpe

Voornaam: Benjamin

Bessenlaan, 7
8500 Kortrijk
0476810048
E-mail: benjamin.vandorpe@telenet.be

Vraag ivm de stijging van + 33 mio bij de financiële activa van de stad in de rekening 2016

Vraag :

In 2016 heeft Stad Kortrijk zijn activa verhoogd door zijn financiële vaste activa sterk op te waarderen.

De toelichting bij de jaarrekening 2016 zegt hierover: “Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat ons netto-actief is toegenomen van 136 tot 174 MIO tussen 2015 en 2016. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de stijging van onze financiële vaste activa door de kapitaalverhoging Gaselwest (met 33 MIO).”

Kan het Stadsbestuur de berekening bezorgen hoe men aan de 33 Mio euro kwam?

Antwoord :

De stijging van de waarde van de financiële activa met + 33 mio in 2016 heeft als oorzaak de nieuwe waarderingsregels zoals opgelegd door Vlaanderen bij de invoering van de BBC.

Door Gaselwest werd bij brief van 07/04/2016 de nieuwe berekening van de waarde van onze aandelen meegedeeld.  Deze berekening gebeurde op basis van voormelde nieuwe regelgeving en resulteert in een stijging van de waarde van de deelnemingen met + 33 mio.

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.